Festival Keltská noc, vám nabízí jedinečnou možnost, jak oficiálně nocovat v horách! 

Horní kemp má své nezapomenutelné kouzlo a k tomu strategické místo, leží hned vedle areálu, čímž ušetříte kroky😊

Letos jsme pro vás připravili pohodlnější WC, kabinkové sprchy a tekoucí vodu.

Kemp bude za mírný poplatek, oplocený, pod dozorem a pouze pro návštěvníky festivalu, na vašem pohodlí nám záleží.

Vstupenku do horního kempu zakoupíte na pokladně při vstupu do areálu.

Ceny za nocleh v horním kempu:

  • Od čtvrtka do neděle na osobu 300,-
  • Od pátku do neděle na osobu 300,-
  • Od soboty do neděle na osobu 200,-

Programová skládačka s plánkem areálu.

Festivalový areál se bude rozkládat na dostatečném prostoru doskočiště mamutího můstku v Harrachově, s hledištěm pro 7000 diváků, festivalovým městečkem s produkčním a technickým zázemím. Ve festivalovém městečku bude připraveno občerstvení návštěvníků, stánky se suvenýry, kavárna a plnohodnotný dětský koutek s profesionálním personálem. V blízkosti areálu je možnost sportovního využití…

Za mírný poplatek je možné využít horní camp na vyhrazené ploše přímo za areálem festivalu tedy na dojezdovou plochou obou můstků. Máte tedy jedinečnou možnost oficiálně nocovat v horách. Vaše výhoda bude i v tom, že nebudete muset šlapat z dolního campu do kopce a navíc zde bude zajištěno sociální vybavení v podobě, pohodlné wc, kabinkových sprch a tekoucí vody. Vstup do horního kempu je za mírný poplatek, vstup zakoupíte na pokladně při vstupu do areálu.

Stanování v obou campech bude možné již od čtvrtka odpoledne (do nedělního dopoledne)! Pozor: Stanovat na nevyhrazených místech je přísně zakázáno a bude pokutováno Policií ČR a Správou KRNAP. Stanová městečka jsou opravdu pouze pro stany či širáčníky, nikoliv pro automobily. Ty zanechejte na centrálním parkovišti.

Kapacita stanových městeček je omezená, možnost levného ubytování je i v Camping Jiskra Harrachov. Dále doporučujeme ubytování: penzion Markéta, penzion Myslivna (v těsném sousedství areálu). Další tipy na ubytování naleznete na stránkách města Harrachov.

Navigovat do areálu festivalu Keltská noc na souřadnice Mapy Google Maps 50°46'9.419"N, 15°25'39.716"E.
 

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno do areálu festivalu vnášet jakékoliv skleněné nádoby, láhve, plechovky, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, drogy a omamné látky, předměty ohrožující bezpečnost, deštníky, pyrotechnické předměty či zábavní pyrotechniku, otevřený oheň, laserová ukazovátka, magnetofony, filmové kamery, videokamery (zahrnuje formát Dv, Dv Cam, BetaCam, Super VHS, Super 8…) ani profesionální fotoaparáty.

Je přísně zakázáno zhotovování zvukových, filmových, fotografických nebo video záznamů a to i pro vlastní potřebu. Výjimku tvoří plně automatické neprofesionální fotoaparáty a mobilní telefony.

Rovněž není dovoleno vnášet do areálu festivalu vlastní jídlo a nápoje. V areálu festivalu je zakázáno rozdělávat oheň. Do areálu platí také zákaz vjezdu jakýchkoli vozidel vč. motocyklů a jízdních kol.


Děti a ZTP/P
Děti do 3 let včetně mají na náš festival v doprovodu rodičů vstup ZDARMA. Děti nad 3 let a do 135 cm, ZTP/P a doprovod platí snížené vstupné.

Bezpečností služba
Bezpečnostní služba slouží k ochraně návštěvníků a ke střežení areálu festivalu. Pracovníci bezpečnostní služby budou jednotně oblečeni a označeni nápisem SECURITY. Při jakémkoli problému s ochrankou upozorněte pořadatele. Je nutné dodržovat pokyny pořadatelů a bezpečnostní služby v rámci jejich kompetencí.
Kompetence a povinnosti bezpečnostní služby
Bezpečnostní služba kontroluje vstupenky a identifikačních pásky při vstupu do areálu festivalu a při pohybu uvnitř areálu po celou dobu konání festivalu vč. namátkových kontrol. Dále provádí osobní prohlídku při vstupu do areálu (zákaz vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů), vyvedení osoby z areálu festivalu (osoba bez platné vstupenky či identifikační pásky, agresivní osoby, ohrožující bezpečnost, neautorizovaní prodejci a prodejci porušující smlouvu o prodeji, dealeři jakýchkoliv drog, atd.). Provádí také usměrňování pohybu návštěvníků v případě evakuace, zamezení vstupu návštěvníkům vstupu do prostor kam nesmí veřejnost, pomoc handicapovaným návštěvníkům při vstupu do bariérových prostor, poskytuje informace o zdravotnické službě. V neposlední řadě provádí ochranu návštěvníků, účinkujících a festivalového zařízení.

Identifikační pásky
Každý návštěvník festivalu obdrží po předložení vstupenky identifikační pásku na zápěstí, který ho opravňuje ke vstupu do areálu s možností kdykoli jej opustit a zase se vrátit. Identifikační páska je nepřenosná, při poškození či bez přiložené vstupenky je neplatná. Každý návštěvník je povinen se při vstupu do festivalového areálu i při namátkových kontrolách v rámci areálu prokázat bezpečnostní službě, popřípadě pořadateli. V případě neplatné pásky či nemožnosti se prokázat, nebude návštěvníkovi umožněn vstup, popřípadě bude vyveden bezpečnostní službou z areálu.

Zvířata
Pro pejsky i jiná domácí zvířátka je velká spousta lidí na festivalu a hluk velmi stresující. Nechte je tedy prosím doma! Psi mají na náš festival přístup na vodítku a s košíkem!

Základní ustanovení
1. Krakonošovo, s.r.o. jako provozovatel festivalu (dále jen festival) vydává tento návštěvní řád s odkazem na povinnost, kterou mu v tomto směru ukládá zákon.
2. Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků, kteří vstupují do prostor festivalu, a to zejména za účelem účasti na festivalu.
3. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany zařízení a veškerého majetku nacházejícího se v jeho prostorách.
4. Každý návštěvník svým vstupem do areálu festivalu bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.
5. Každá osoba vstupující do areálu festivalu souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce pro komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s festivalem, pořadatelem a jejich partnery.

Vstup a pobyt v zařízení
1. Vstupovat a pobývat v zařízení mohou návštěvníci pouze na základě řádně zakoupené a předložené vstupenky, průkazu či obdobného dokladu opravňujícího ke vstupu a pobytu v zařízení.
2. Na požádání pořadatelské služby, bezpečnostní služby, jakož i příslušníků Policie ČR je návštěvník povinen se kdykoli prokázat platnou vstupenkou, případně obdobným dokladem. Návštěvník, který řádně neprokáže své oprávnění k pobytu, je povinen bezodkladně opustit prostory festivalu. V opačném případě bere na vědomí, že bude z prostor festivalu vyveden.
3. Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady vstupného odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto návštěvním řádem případně dalšími vnitřními předpisy, jenž upravují provoz festivalu, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů pořadatelské či bezpečnostní služby a rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
4. Každý návštěvník vstupující do areálu festivalu souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany pověřených osob, případně Policie ČR osobní kontrola jeho osoby a současně i kontrola jím vnášených zavazadel. Odmítnutí této kontroly může být důvodem i odepření vstupu do zařízení.

Povinnosti návštěvníků zařízení
1. Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru festivalu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného v jeho prostorách. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající sportovní akce.
2. Každý návštěvník je povinen dodržovat nařízení a pokyny pořádkové či bezpečnostní služby, příslušníků Policie ČR, hasičů, členů záchranné služby apod.

Zákazy
V prostorách zařízení je zakázáno:
a) vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít
b) vnášet alkohol, drogy či jiné toxické látky
c) vnášet neskladné či objemné předměty, a to včetně velkých batohů a tašek
d) vnášet natlakované nádoby
e) vstupovat do oblastní, které nejsou určeny pro návštěvníky
f) používání otevřeného ohně
g) ničit zařízení a jeho vybavení
h) popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení
i) pořizovat prostřednictvím jakýchkoli technologických zařízení zvukové či obrazové záznamy probíhající akce (veškeré zrcadlovky)
j) odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
k) vnášení do areálu selfie tyček

Pořadatelská služba
1. Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, přísluší pořadatelské službě.
2. Pořadatelská služba je oprávněna vydávat závazné pokyny k zabezpečení účelu, pro který byla zřízena, a k bezproblémovému průběhu akce.
3. Kromě pořadatelské služby je oprávněna k dohledu a vydávání pokynů též bezpečnostní služba. V rámci její zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění rovněž Policii ČR.

Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu
1. Každý návštěvník vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí.
2. Osobám, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení návštěvního řádu, může být do budoucna zakázán vstup do prostor zařízení, a to na jakoukoli dobu.
3. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení pokuty vlastníku ze strany státních orgánů, zrušení akce).

 

Předpověď počasí

Oblačnost, zataženo

13.45°C

Harrachov

Oblačnost, zataženo
Vlhkost: 61%
Vítr: WSW - 1.86 M/S
So 8.69°C / 17.54°C Oblačnost, zataženo
Ne 5.61°C / 13.89°C Slabý déšť
Po 3.57°C / 6.63°C Mírný déšť